Reiki täydentää psykologin työkalupakkia

Arjen hektisyys ja jatkuva kiire asettavat suuria haasteita palautumiskyvyllemme. Pitkään jatkuessaan stressi alkaa nakertaa pohjaa terveydeltä ja hyvinvoinnilta, mikä näkyy monenlaisena pahoinvointina ja terveyshaasteina myös psykologin vastaanotolla.

Reiki-energiahoito tarjoaa konkreettisia välineitä tukea kehon ja mielen rentoutumista, sekä lievittää stressiä ja ahdistuneisuutta.

Reiki ei ole vaihtoehto länsimaiselle lääketieteelle, vaan se on täydentävä hoitomuoto, jota voidaan hyödyntää yhdessä kaikkien muiden lääketieteellisten ja terapeuttisten tekniikoiden kanssa. (1 Reiki tuo psykologin vastaanotolla hoitokokemukseen mukaan kehollisen ja energiatason työskentelyn. Se tarjoaa näin tilan syvemmälle työskentelylle vuorovaikutussuhteessa.

Reiki on turvallinen ja hellävarainen täydentävä hoitomuoto, joka aktivoi parasympaattista hermojärjestelmää kehon ja mielen hyvinvoinnin parantamiseksi. Reiki edesauttaa syvää rentoutumista. Sen on tutkitusti havaittu lievittävän ahdistuneisuutta ja stressiä sekä kivun kokemista. (1

Reikiä voidaan hyödyntää laajasti kroonisten terveysongelmien hoidossa sekä myös hyvinvoinnin tukemisessa. Reikiä käytetään maailmalla myös mm. sairaaloissa, syöpähoitoja tarjoavissa hoitolaitoksissa, huume- ja alkoholiriippuvuuksien kuntoutuksessa ja saattohoidossa. (1

Mitä Reiki oikein on?

Reikin on kehittänyt Mikao Usui Japanissa 1920-luvulla. Se on rentouttava hoitomuoto, jossa hyödynnetään hellää ja rauhoittavaa kosketusta. Reiki-hoito tapahtuu aina täydessä vaatetuksessa. Reikissä hoitaja asettaa kädet kevyesti hoidettavan keholle tai hieman irti kehosta. Hoito etenee kehon etu- ja takapuolelle käsien vaihtaessa paikkoja rauhalliseen tahtiin. Reiki ei ole sidoksissa mihinkään uskontoon. (1

Yksi Reikin erityispiirteistä on se, että kyky harjoittaa tätä hoitomuotoa saadaan ”virittämisen” kautta eikä se näin ollen ole sidoksissa henkilön omaan, sisäiseen kykyyn hoitaa tai parantaa. Virityksen tekee Reiki Master eli Reiki-opettaja erilaisten rituaalien avulla, joiden kuvataan avaavan kehon energiakanavia. Ensimmäisen asteen Reiki-viritys (tai vihkimys) eli Reiki I antaa valmiudet hoitaa itseään ja toisia kosketuksen kautta. Toisen asteen viritys (Reiki II) antaa valmiudet käyttää tiettyjä symboleja Reikin välittämiseen etähoidoissa. Kolmannen asteen viritys (Reiki III), tai master taso, tarjoaa valmiudet opettaa ja virittää toisia Reikiin. Jokaisella tasolla kyky käyttää Reikiä hoitamiseen kehittyy hoitajan oman harjoittamisen kautta. (1

Reikin vaikuttavuutta on tutkittu

Monet ihmiset suhtautuvat ymmärrettävästi skeptisesti ajatukseen siitä, että viritysrituaalin avulla voitaisiin saada aikaan kyky hoitaa tai parantaa. Voitaisiinkin väittää, että Reikin aikaansaama paraneminen on vain plasebo-vaikutusta, ja että samat hyödyt saavutettaisiin ilman viritystä. (1

Vuonna 2017 julkaistiin tutkimuskatsaus, jossa tarkasteltiin Reikistä tehtyjä tutkimuksia sen selvittämiseksi, löytyykö näyttöä siitä, että Reikin vaikuttavuus ylittäisi plasebo-vaikutuksen. (1

Katsaukseen oli valittu tutkimukset, jotka täyttivät seuraavat neljä kriteeriä:

1. Mukaan otettiin vain tutkimuksia, joissa Reikiä oli käytetty kontaktihoidossa eli hoito tapahtui asettamalla kädet hoidettavan keholle.

2. Katsaukseen valittiin vain tutkimuksia, joissa oli käytetty verrokkiryhmällä ”vale-Reikiä” plasebo-vaikutuksen kontrolloimiseksi. Vale-Reikillä tarkoitetaan sitä, että näyttelijä matkii aidon Reiki-hoitajan käsien asentoja ja muita toimia, joita hoitaja tekee. Hoidettava ei tiedä, onko kyse aidosta Reiki-hoidosta vai ei. Plasebo-kontrolloinnin avulla voidaan mitata luotettavasti sitä, että saatu hoitovaikutus selittyy aidosti sillä, että hoitaja on saanut Reiki-viritykset.

3. Mukaan otettiin vain tutkimusraportteja, jotka on julkaistu vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa.

4. Katsaukseen valittiin vain tutkimuksia, joissa Reikillä hoidettavia tutkittavia oli vähintään 20. Tällä haluttiin varmistaa se, että johtopäätökset ovat tilastollisesti merkitseviä. (1

Kriteereistä poiketen valittiin katsaukseen lisäksi kaksi tutkimusta, joissa oli käytetty laboratoriorottia Reikin kohdejoukkona. Näissä tutkimuksissa kerättiin ”kovaa” tutkimusdataa tarkastelemalla mikroskoopilla kudosnäytteitä sekä istuttamalla kaukomittauslähettimiä rottien kehoon parantamaan tulosten luotettavuutta. Näiden tutkimusten painoarvoa pidettiin suurena, koska ne poissulkevat psykologista plasebo-vaikutusta. Tämän lisäksi siis vale-Reikiä käytettiin kaikissa tutkimuksissa plasebo-vaikutuksen poissulkemiseksi. (1

Tutkimuskatsaukseen päätyi 13 vertaisarvioitua, valitut kriteerit täyttävää tutkimusta vuosien 1998-2016 väliltä. Mukana oli neljä satunnaistettua sokkotutkimusta ja seitsemän satunnaistettua kaksoissokkotutkimusta, joissa tutkittiin ihmisiä. Lisäksi mukana oli yllä mainitut kaksi tutkimusta, joissa oli käytetty rottia. Tutkimuksiin sisältyi sekä pilottitutkimuksia että kliinisiä kokeita, joissa tutkittiin sekä lyhyen että pitkän aikavälin hyötyjä. (1

Reiki tukee tutkitusti rentoutumista

Reikin aikaansaamien fysiologisten muutosten havainnollistamiseksi tutkittiin viiden eri tutkimuksen tuloksia. Nämä kaikki viisi tutkimusta päätyivät vahvistamaan sen, että plaseboon verrattuna Reiki tukee kehoa tehokkaammin saavuttamaan fyysisen rentoutuneisuuden tilan. Tämä näyttäytyy tutkimuskatsauksen laatineen tutkijan mukaan objektiivisena tosiasiana, koska se on löydöksenä toistettu sekä ihmisillä että eläimillä. Fysiologiset mittaukset kertovat, että Reiki alentaa sydämen leposykettä, lisää sykevälivaihtelua ja laskee verenpainetta tehokkaammin kuin plasebo. Nämä tulokset kertovat, että Reiki aktivoi parasympaattista hermostoa tehokkaammin kuin plasebo. (1

Reiki on turvallinen ja hellävarainen keino parasympaattisen hermoston aktivoimiseksi. Se koetaan tavallisesti syvänä rentoutuneisuuden tilana. Reiki voikin tarjota tukea monenlaisista kroonisista sairauksista ja vaivoista kärsiville ihmisille vahvistamalla autonomisen hermoston tasapainoa ja palautumista. (1

Reiki ei tutkimusten mukaan paranna sairauksia, joten se ei ole vaihtoehto länsimaisen lääketieteen tarjoamalle hoidolle. Sen sijaan Reikiä voidaan käyttää hyödyllisenä, täydentävänä hoitomuotona tavanomaisten hoitojen rinnalla. (1

Lempeänä ja hellävaraisena hoitomuotona Reiki sopii lähes kaikille tukemaan terveyttä ja hyvinvointia.

Sinikka Kääriäinen
Psykologi ja Reiki Master

Lähde:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5871310/

Lue myös Oletko uupunut? Näin vahvistat jaksamistasi